Politesche Bilan / Bilan politique

Publié le

de politesche Bilan vun déi gréng Déifferdeng     /      

bilan politique déi gréng Déifferdeng

Eise Bilan : déi gréng Déifferdeng

Fir eng Gemeng vu méi wéi 25.000 Awunner ze leeden, ass Teamwork ugesot. Et gëllt,
d’politesch Richtung a konkret Projeten a Moossnamen anzebannen. Dëst erfuerdert vill
Diskussioune mat externe Partner, awer och mat de kompetente Mataarbechter vun der Gemeng.
Bis datt eng Idee konkret ëmgesat ass, wou méiglechst vill vun dëse politeschen Iddien
ëmgesat sinn, vergeet vill Zäit. Dës Zäit ass awer néideg, wann ee vermeide wëll, datt
um Enn méi wéi nëmme schéi Fotoen an der Press sinn, ma datt en virun allem konkret
Resultater Opweises huet.

 

déi gréng Déifferdeng – un bilan

Gérer une commune avec plus de 25.000 habitants se fait en équipe. Les actions et projets concrets doivent refléter la vue politique. Pour cela, de nombreuses discussions avec des partenaires externes sont nécessaire, sans oublier les employés compétents de la commune. Afin qu’une idée intégrant un maximum des visions politiques se réalise, il faut du temps. Un temps nécessaire, si on veut éviter de produire que de belles images pour la presse, et réussir surtout des infrastructures utiles et productives.