Frenz SCHWACHTGEN

Catégories : 
Conseiller(e)s, Candidat(e)s 2017, Membre
Commune : 
Differdange
Fonction : 
Com. de l’Environnement (président), Membre Comité: SIACH, SICONA, Initiator a Member vum Projet‘ Territoire Naturel Transfrontalier…quasi e Naturpark Minett-West
Profession : 
Instituteur e.r.
Email : 
francis.schwachtgen@education.lu
Téléphone : 
621590949

Hobbien :

Schofszuucht, esou laang et geet…Veteranen-Tennis…Enkelkanner a Matbierger un der Natur begeeschteren… eben  Asaatz fir Mënsch a Natur Kultur, Sport, Natur a sanften Tourismus matmaachen, erliewen a genéissen

…mäi Beruffsliewen als Schoulmeeschter, e.a. Naturschoul, Centre Ecologique Hollenfels op Rentnerbasis weider liewen,,

Zitater :

Global denken, lokal handelen…

De Mensch an d’Natur an Aklang bréngen…

Nohaltegt, ekologescht a sozialt  Denken an Handelen mussen am Virdergrond stoen…

Ekologi steet net am Widerproch zu enger gesonder Ekonomi